ODREDBE ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Prava i obaveze pružaoca i korisnika usluga elektronske trgovine

Internet prodavnica kao pružalac usluga dužna je da, u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan, korisnicima usluga i nadležnim organima državne uprave pruži sledeće informacije:

  • Ime i prezime ili naziv pružaoca usluga
  • Sedište pružaoca usluga
  • Ostale podatke o pružaocu usluga na osnovu kojih korisnik usluga može sa njim brzo i nesmetano da ostvari komunikaciju, uključujući i elektronsku adresu
  • Podatke o upisu u Registar privrednih subjekata (APR), odnosno drugi javni registar
  • Poreski identifikacioni broj (PIB), kao i broj obveznika poreza na dodatu vrednost, iz potvrde o izvršenom evidentiranju za porez na dodatu vrednost izdate od strane nadležnog poreskog organa, ako je pružalac usluga obveznik poreza na dodatu vrednost
  • Ako pružalac usluga navodi cene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču

Ugovor može biti zaključen elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku. Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku.

Kada se elektronska poruka, odnosno elektronski oblik koristi prilikom zaključenja ugovora, takvom ugovoru se ne može osporiti punovažnost samo zbog toga što je sačinjen u elektronskom obliku.

Elektronski ugovor punovažan je bez pečata i potpisa.

Pružalac usluga dužan je da, bez odlaganja, elektronskim putem, posebnom elektronskom porukom, potvrdi prijem elektronske poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude za zaključenje ugovora.

Pružalac usluga koji posredstvom elektronskog upućivanja omogući pristup podacima drugog pružaoca usluga, nije odgovoran za te informacije, ako:

  • Ne raspolaže saznanjima o nedopuštenom delovanju korisnika usluga ili o sadržaju podataka u tim informacijama
  • Odmah nakon saznanja o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogući pristup podacima

Prilikom pružanja usluga informacionog društva, pružalac usluga nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje korisnika usluga.

Pružalac usluga mora da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da je:

  • Korišćenjem njegove usluge korisnik usluga preduzeo nedopuštene aktivnosti
  • Korisnik njegove usluge pružio nedopušteni podatak

Pružalac usluga dužan je da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

Proizvod je dodat za poređenje.